Tüzük

Bir yazı görseli olabilir

BULTÜRK GENEL MERKEZ

https://www.google.com/maps/place//data=!4m2!3m1!1s0x14cab07003704c53:0x1e90f2e7af92e7d1?source=g.page.share

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE AMACI 

DERNEĞİN ADI

MADDE 1.

Derneğin Adı : “ Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği ”Kısa Adı : “ BULTÜRK “

DERNEĞİN MERKEZİ

MADDE 2.

Derneğin Genel Merkezi İstanbul’dadır. Merkez dâhilinde adres değişikliği yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

DERNEĞİN AMACI

MADDE 3.

Derneğin amacı, Bulgaristan’dan göç etmiş ve Türkiye’de yerleşmiş halkların hukuki, iktisadi, sosyal ve kültürel değerlerinin korunması ve sorunlarının çözümlenmesi, halen Bulgaristan’da yaşayan Türklerin ve Müslümanların tarihi, hukuki, siyasi, iktisadi, kültürel ve toplumsal sorunları ile ilgili her türlü dayanışmadır.

AMACIN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN YAPILACAK ÇALIŞMALAR

MADDE 4.

Dernek, amacına ulaşmak için:

a)Muhtaç durumdaki Bulgaristanlılara olanakları nispetinde nakdi ve ayni yardımda bulunmak.

b)Başta Bulgaristan Türklüğü olmak üzere Balkanlar ve Türk Dünyası konusunda da gerekli araştırmaları yapmak ve sonuçlarını kamuoyunun yararlanmasına sunmak üzere uzmanlar kurulu niteliğinde Akademisyen ve bölgeyi iyi tanıyan kişilerden oluşacak araştırma merkezleri kurabilir. Bu çalışmalar için gereken tüm harcamaları imkânlar nispetinde dernek bütçesinden yardımlar ve gelirler ile karşılar. Konuyla ilgili eleman çalıştırabilir, ekipman temin edebilir, süreli ve süresiz yayınlar çıkartabilir.

c)Muhtaç durumda olan ilk, orta ve yükseköğrenimde bulunan öğrencilere kalacak yer temin etmek malzeme ve ders kitapları alımında yardımcı olmak, burs sağlamak ve eğitimlerinin mastır, doktora dâhil tüm dönemlerinde yardımcı olmak. Konut ihtiyacı olanlara konut konusunda yardımcı olmak derneğin olanakları dâhilinde bir konut kooperatifinin kurulmasına yardımcı olarak Bulgaristan Türklerinin konut sahibi olmalarını sağlamak

d) Türkiye’de veya Bulgaristan’da Hükümlü, tutuklu ve gözetim altında bulunanların ırk, renk, cins, dil, din, siyasal görüş ve inanç ayrımı gözetmeksizin, yaşamlarının insan onuruna yaraşır koşullar içinde geçmesi doğrultusunda araştırmalar ve saptamalar yapmak ve bu konularda kamuoyunu aydınlatmak.

e)Bulgaristan Türklerinin sorunlarını ve çeşitli konulardaki görüşlerini duyurmak ve bu konuda kamuoyu oluşturmak için her tür bilimsel toplantı, sanat ve spor etkinlikleri, izinli gösteri yürüyüşleri, yarışmalar düzenleyebilir ve düzenlettirir. Bu çalışmalarını başka kuruluşlar ve uzman kişilerle işbirliği yaparak ortak etkinlikler biçiminde de sürdürebilir. Bu doğrultuda basın yayın kuruluşları (yazılı ve görsel) bilim ve eğitim kurumları ve uygun olan kişi ve kuruluşlarla ilişki kurarak uygulamalar ve çalışmalar gerçekleştirebilir. Yasal yolları izleyip gerekli işlemleri tamamlayarak yurt dışındaki, kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, benzer çalışmalarda bulunabilir.

f)Eğitim, öğretim, bilimsel ve tüm sosyal amaçlı çalışmalar için gerekli yönetim kademelerinden olurları alarak; Kültür Merkezleri, dershane, okul, derslik, yurt, konukevi, pansiyon, kitaplık, okuma odaları, kültür ve sanat evi açabilir ya da açtırabilir; sanat, turizm, spor,  kafeterya, lokal, Internet kafe, kıraathane ve diğer sosyal içerikli çalışmalar yapabilir ve bu konularla ilgili dil öğretimi, el becerileri, folklor, tiyatro, milli oyunlar ve benzeri tüm dallarda kurslar düzenleyebilir, bu konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir.

g)Giderleri karşılamak amacıyla sergi, spor, kültür, sanat ve eğlence etkinlikleri, toplantılar, iç ve dış geziler, yemek, kermes ve panayırlar düzenleyebilir, yaz okulları, anaokulları, dershaneler, kamplar, aşevleri, tesisler açıp işletebilir. Dernek menkul, gayrimenkul, araç alabilir ve satabilir.

h)Üyelerinin yararlanması için lokaller, çocuk yuvaları, bakım ve dinlenme evleri, sağlık kuruluşları, sağlık birimi ile iş atölyeleri açabilir. Derneğin amacına ulaşmasında maddi olanakları sağlamak için Vakıf, Kooperatif, ticari işletme ve ortaklık kurabilir ya da kurulmuş olanlara katılır.

i)Derneğin güçlenmesi ve etkinliğinin artması için Dernek, kendi amacıyla paralel nitelikteki derneklerle koordineli çalışmaları sağlama amacı ile FEDERASYONA, KONFEDERASYONA katılabilir.

j)Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için yurt dışında çalışan aynı amaçlı derneklerle bilimsel çalışmalar veya toplantılar yapabilmesi ve tertip edenlerle iştirak edebilmesi için İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarından alınacak müsaadeden sonra bu toplantılara katılabilir, yine ilgili kuruluşların izni ile amaçları doğrultusunda yurt dışında şubeler açabilir.

k)Bulgaristan Türklerinin ekonomik anlamdaki sıkıntılarına çözüm getirebilmek amacıyla iktisadi organizasyonların kurulmasını ve çalışmalarını sağlamak, Bulgaristan’da Türklerin yoğun olarak yaşadıkları bölgelere yatırımlar yapılması için teşviklerde bulunmak. Daha çok bu bölgelere yönelik tarımda, eğitimde, sağlıkta vs. konularda çalışmalarda bulunmak, araştırmalar yapmak yeni projeler üretmek.

l)Bulgaristan’da yaşayan Türklere Türkçe eğitimi için okullar, kurslar, Türk Kültür Merkezleri açmak bu çalışmaların sonuca ulaşabilmesi için program, projeler üretmek ve bunları hizmete sunmak. Ayrıca yaşadıkları toprakların sahibi oldukları bilincini aşılamak, bu konularda da yeni çalışmalar ve projeler üretmek, doğup büyüdükleri topraklardan ayrılmamalarını sağlamak amacı ile bulundukları yerlerde ekonomik, kültürel ve sosyal tesislerin ve standartları hizmetlerine sunmak.

m)Bulgaristan’da Türk İslam Tarihi Eserlerini araştırmak, korumak, onarmak. Bulgaristan’da ve Türkiye’de kütüphaneler oluşturmak. Türk kültürünü araştırmak, yaşatmak ve eğitim faaliyetleri yürütmek.

n)Diğer Türk topluluklarının oluşturduğu dernekler, vakıflar ve diğer sivil toplum örgütleri ile birlikte ortak çalışmalarda bulunmak.

o) Derneğimiz Irk, dil, din, renk, cinsiyet ve benzeri nedenlerle yapılan her türlü ayrımcılığa karşı mücadele eder

p)Evlenecek, sünnet olacak durumuna gelmiş ve imkânsızlıklar nedeniyle bu ihtiyaçlarını gideremeyenlerin tespiti yapılması ve ihtiyaçlarının karşılanması bakımından maddi ve manevi yardımlarda bulunulması.

r)Türk Dünyasından gelen Öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak.

s)Bulgaristan Anayasasının ve diğer kanunların Türklere tanıdığı haklardan azami yararlanmalarını sağlamak amacı ile bilgilendirme, aydınlatma ve yol göstericilik faaliyetlerini yürütmek için çalışmalarda bulunmak. Ayrıca hak ve hukuklarını korumak ve bu hususları izlemek için, demokrasi ilkeleri ve ikili anlaşmalar çerçevesinde kalmak şartıyla Bulgaristan Hükümeti, devlet organları ile sürekli temas halinde olmak ve sürekli bu konuları takip etmek.

ş)Bulgaristan’da yetişen halk ozanı, hikâyeci, roman yazarı gibi kültür adamları ve yayınlarını desteklemek, bu şahısların TRT ve diğer TV kanallarından yararlanmalarını sağlamak.

t)Bulgaristan Türkleri ile ilgili güncel olaylara karşı anında gerekli tepkiyi vermek.

u)Bulgaristan Türkleri ile ilgili Türkiye’de ve Bulgaristan’da Kültür Merkezleri oluşturmak ve Bulgaristan Türklüğünün tarihini yazmak için çalışmalara başlamak.

v)Bulgaristan’da ve Balkanlar’da gelecekte çıkabilecek her tür etnik çatışmaların önüne geçilmesi için gerekli hazırlıkları yapmak.

y)Türkiye Cumhuriyeti’nde Bulgaristan ile ilgili veya Bulgaristan için dini vs. hazırlanan her kitabın “Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği” denetiminden geçmesini sağlamak. Bulgaristan’daki Tarihi Eserlerimizi (medrese, cami, çeşme, okullar, han, hamamlar vs.) araştırmak, kayıtlarını bulmak, gözetmek, Türk ve İslam Dünyasına tanıtılmalarını sağlamak amacıyla bir broşür veya kitap haline getirmek ve yayınlamak.

DERNEĞİN AMBLEMİ

AY: Kenarları kırmızı, içi beyaz ve içinde iki zeytin dalı.

YILDIZ: İçi kırmızı, kenarları ve göbeği beyaz, 16 köşeli yıldız.

YUVARLAK: Rengi yeşil Ortasında Yıldız ve altta yazı Bulgaristan Türkleri

MADE 5.

DERNEĞİN MARŞI

MADE 6.

Derneğin Marşı – Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir ve gerekli yasal işlem Valilik katında yapılır.

MADDE 7.

DERNEK KURUCULARI:

Prof. Dr.Hayati DURMAZ; Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK; Prof. Dr.Emin ÇARIKÇI; Diş Hekimi İsmail ALİOĞLU; Alptekin CEVHERLİ; Nihat KAHRAMAN; Recep KIRPAT; Sinan ŞEN; Metin KARAN; Namık ÖZTÜRK; Ecdadiye UFUK; Zihni KARPAT; Mustafa KAHRAMAN; Umur ÖZERSİN; Özkan EMİNOĞLU; İbrahim SOYTÜRK; Nihat ESEN; Cemile TEZCAN; Şahinde BAKIRCI; Mümin YILMAZ; Nafiye YILMAZ; Mehmet ŞEN; Bahriye HACIBABA; Fahrettin AKIN; Seydullah HALAÇ; Hüseyin DEĞİRMENCİ; Fahrettin ALKAN; Hasan MOLLAOĞLU; Altay ŞEVKETOĞLU; Hasan MUTLU; Nihat İncekara, Hasan Öztürk, Kıymet Yıldırım; Sunay TERZİ; Hayrettin KORKMAZ

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKARMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ

MADDE 8.

Derneğe üye olma.

a)Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, Dernekler Kanununun öngördüğü koşulları taşıyan, 18 yaşını bitirmiş her Türk Derneğe üye olabilir.

b)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Bulgaristan kökenli Türk asıllıların Dernek üyeliğine alınabilmeleri için, Türkiye’de oturma hakkına sahip olmaları gerekir. Ancak bu üyelerin üyelikleri kabul edildiğinden itibaren 10 gün içinde mahallin en büyük mülkü amirliğine bildirilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu talepleri karara bağlar ve 30 gün içinde müracaat eden ve üyelik talebinde bulunan adaylara  EVET ya da HAYIR şeklinde bildirilir. Fahri üyelik için bu koşullar aranmaz.

ASİL ÜYE: Dernek Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvurarak derneğin amacını ve tüzüğünü  benimsediğini belirten ve belirli bir aidat yüklenen ve dernek Yönetim Kurulunun 30 gün içerisinde müracaatlarını Kabul ederek kendilerine şifahi veya yazılı olarak bildirilen isimleri üye kayıt defterine işlenen kişilerdir.

FAHRİ ÜYE: Dernek amaçlarına yakınlığı dolayısı ile iltihakı dernek için kazanç ve şeref addedilen kimselerdir. Yönetim Kurulu Kararı ile verilir. Muhatabın kabulü ile kazanılır.

ÜYELERİN HAKLARI

MADDE 9.

a)Hiç kimse üye olmaya veya üyelikten çıkmaya zorlanamaz. İstifa hakkına sahiptir.

b)Her asil üye Genel Kurulda bir oya sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanır. Fahri üyeler istedikleri taktirde aidat verirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARTILMA

MADDE 10.

A)Üyenin kendi isteği ile çıkması ( istifa)

B)Dernekler kanununa göre dernek üyeliği hakkını kaybetmesi

C)Derneğin amacına göre hareket etmeyen ve derneğe zararı görünen üyeler Yönetim Kurulunun çoğunlukla alacağı karar neticesinde üyelikten ihraç edilirler.

D)Taahhüt ettiği aidatı yazılı özür bildirmeden, üç ay ödemeyen üyenin üyeliği silinir. Bu nedenlerle üyelikten silinenlerin yapmış oldukları ayni ve nakli yardımları geri iade edilmez.

E)Dernek yönetiminin verdiği görevleri ısrarla yapmamak veya lakayt davranmak üyelikten çıkarılma için yeterlidir.

DERNEĞİN ORGANLARI, GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 11.

Derneğin organları şunlardır:

a)Genel Kurul,      b)Yönetim Kurulu,   c)Denetleme Kurulu,              d)Disiplin Kurulu,

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI

MADDE 12.

Genel Kurul iki yılda bir, Nisan ayı içinde, hazırladığı gündemi görüşmek üzere Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula katılma hakkına sahip asil üyelerin tümünü olağan toplantıya çağrılır.

GENEL KURULUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI

MADDE 13.

a)Dernek tüzüğünde belirtilen  zamanda OLAĞAN Genel Kurul toplantısı yapılır

b)Yönetim ve Denetim  Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden 1/5’nin yazılı isteği üzerine OLAĞAN ÜSTÜ Genel Kurul toplantısı yapılır.

c)Genel Kurul toplantıya Yönetimce çağrılır. Denetleme Kurulunca veya dernek üyelerinin 1/5 yazılı isteği ile Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde çağırmazsa denetleme kurulu veya toplanma isteğinde bulunan üyelerinden birinin müracaatı üzerine sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasında seçilen 3 kişilik bir heyet, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

d)Genel Kurul toplantıları Yönetim Kurulunun belirlediği yerde, gün ve saat’te yapılır.

ÇAĞRI YÖNTEMİ

MADDE 14.

Genel Yönetim Kurulu, Tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler. Bu üyeler, en az on beş gün önceden günü saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının yapılacağı gün ve yer de belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, en az on beş gün önce, toplantıya katılacak üyelerin çizelgesinin eklendiği bir yazıyla Mülki Amirliğe bildirilir. Toplantı başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum, geri bırakma nedenleri de açıklanarak ilanın verildiği gazeteye yeni bir ilan verilerek üyeler bilgilendirilir. İkinci toplantı en geç iki ay içinde yapılır ve üyeler ilk kez toplantıya çağırma yöntemi uyarınca yeniden çağrılarak toplantı yine aynı biçimde Mülki Amirliğe yazıyla duyurulur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ VE YAPILIŞ YÖNTEMİ

MADDE 15.

Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen ve Mülki Amirliğe bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imza koyup tanıtma belgesini göstererek toplantıya girerler. Yeterli üye sayısının sağlandığı bir tutanakla saptanarak toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra Genel Kurulu yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Sekreter üyeden oluşan Divan Heyeti seçilir. Toplantıyı Genel Kurul Başkanı yönetir. Tutanaklar yazmanlarca düzenlenir, Başkan ve Başkan Yardımcısıyla birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanaklar ve tüm belgeler Yönetim Kurulu’na teslim edilir. Genel Kurul’da yalnız gündemde olan konular görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Her üyenin bir oy hakkı bulunup bir başkası yerine ya da adına oy kullanamaz. Kararlar oyçokluğuyla alınır. Genel Kurul kararları ekseriyetle açık oyla alınır. Seçimler liste usulü yapılır ve oylar gizli olarak belirlenir. Gizli oylar, Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş zarfların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir sandığa atılmasıyla toplanır ve açık sayımı yapılır. Tüzükte başka bir çoğunluk öngörülmemişse, geçerli oyların yarısından bir fazlasını alan liste kabul edilmiş sayılır. Üyeler birden fazla kurulda görev alabilirler. Bunun tek istisnası; yönetim ve denetim kurullarında bir üye, aynı anda görev alamaz.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 16.

Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

A)Dernek organları ve Başkanın liste usulü seçilmesi

B)Dernek Tüzüğü’nün değiştirilmesi

C)Gerekli gördüğü yerlerde şube açabilir

D)Gündemdeki konuları görüşülmesi, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının raporlarının görüşülmesi, ibra edilmesi ve kabul edilmesi,

E)Bütçenin görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

F)Dönemin yıllık ödentilerini belirlemesi,

G)Derneğe taşınmaz mal alınması, gereksinim duyulmayan taşınmazların satılması, ipotek etme ve ipoteği çözme, bağış yapma için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

H)Birlik ya da federasyon kurmak, bunlara üye olmak ya da bunların üyeliklerinden ayrılmak, uluslararası çalışmalarda bulunmak, yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara üye olmak ve bunların üyeliklerinden ayrılmak için Genel Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

İ)Derneğin feshine ve bu durumda dernek mallarının nereye bırakılacağına karar verilmesi,

J)Yasalarda ve Tüzükte, Genel Kurulca yapılması öngörülen konuları karara bağlaması, ilke kararları alınması.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 17.

Yönetim Kurulu 7 asil ve 7 yedekten az ve en çok 21 asil ve 21 yedek üyeden fazla olmamak üzere Genel Kurulca gizli oyla seçilir, asil üyelerden boşalmalar olduğu takdirde yedek üyelerden sırası ile asil üyeliğe alınır.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a)Dernek tüzelkişiliğini temsil etmek  veya bu hususta kendi üyelerinden bir kaçına yetki vermek. Dernek Genel Sekreteri bu konuda doğal yetkilidir.

b)Çeşitli konularda görevlendirilecek kurullar seçmek, bu kurullara personel ataması yapmak, ücretlerini ödemek sair sosyal giderlerini ve haklarını karşılamak,

c)Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulu toplantıya çağırarak Genel Kurul hazırlıklarını tamamlamak, Genel Kurula sunulacak çalışma raporlarıyla gelecek dönem bütçe tasarısını hazırlamak, Genel Kurul kararlarını yerine getirmek,

d)Derneğe girmek ve çıkmak isteyen veya çıkarılması gerekli görülen üyeler hakkında karar vermek,

e)Yasaların öngördüğü yönteme ve Genel Kurul kararlarına uyarak Dernek adına taşınır – taşınmaz mal edinmek. Karar verilenleri elden çıkarmak, kullanımını belirlemek, Derneğin mallarını, demirbaş eşyalarını korumak, çalışanlara verilecek ücretleri belirlemek, ayni ve nakdi gelirleri kabul etmek gerekli formaliteleri yerine getirmek dernek amacına uygun olarak ihtiyaç duyulan yerleri kiralamak ve kiralarını ödemek.

f)Derneğin çalışmaları hakkında ilke kararları almak, yol ve yöntemleri belirlemek, açıklamalarda bulunmak ve bu konularda yetkili kılmak, işbirliği yapılacak, desteklenecek ve karşı çıkılacak durumları, kişi ve kuruluşları belirlemek, Tüzük değişikliği taslakları hazırlamak, Yönetmelik, yönerge ve Genelgeler yürürlüğe koymak, Genelgeler için yetkileri kullanmak,

g)Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetim Kurullarına seçilen Asil ve Yedek üyelerin ad ve soyadları doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirmek,

h)Dernek simgesini belirlemek, Genel Merkez yayın organlarının çıkartılmasına karar vermek,

i)Derneğin defter ve kayıtlarını tutmak ve tutturmak. Gelir ve giderlere ilişkin tüm belgeleri düzenli olarak kayıtlara geçirmek ve korumak. Dernek çalışanlarının işe alınıp işine son verilmesini gerçekleştirmek.j)Derneğin faaliyetleri ile ilgili, çeşitli kollar kurmak, toplantı, seminer ve konferanslar düzenlemek.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

MADDE 18.

Yönetim Kurulu 15 günde bir toplanır, lüzum görüldüğünde ayrıca fevkalade toplanır. Her toplantı mevzuu Karar defterine geçilerek toplantıya katılan üyeler tarafından imza edilir. Toplantıda ekseriyet şarttır. Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk kabul edilir.Bir birini takip eden üç Yönetim Kuruluna önceden yazılı bilgi vermeden katılmayan, üye Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılır.

BOŞALMALAR

MADDE 19.

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tamsayısının yarısından aşağı düşmesi halinde, Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, Dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak, Dernek üyelerinin arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

İLK TOPLANTI

MADDE 20.

Yönetim Kurulu kongre sonrası ilk hafta toplanarak ilk toplantısını yapar ve aralarında Başkan, Başkan yardımcısı, Muhasip, Veznedar, Sekreter ve diğer üyeleri seçer, görevlerini belirtir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 21.

Yönetim Kurulu 1 Başkan ve en az 6 en çok 20 asil üyeden oluşur:

A)Başkan – Dernek Yönetim Kurulunun her tür resmi ve özel kuruluşlar nezrinde temsil eder. Yönetim kuruluna Başkanlık yapar, sözleşmeler ile banka hesaplarına ait muamelelerini muhasip üyenin müşterek imzası ile ifa eder.

B)1.Başkan yardımcısı – Başkanın bulunmadığı devrelerde Başkanın görevini ifa eder, sivil toplumlarla sorumludur.

C)2.Başkan yardımcısı – Dış İlişkiler ile şubeler arası münasebetleri düzenler.

D)Muhasip – Derneğe ait gelir, gider hesaplarını yürütür, gelir ve gider bütçe, kesin hesap, bilanço, makbuz, kayıt ve demirbaş defterlerini tutar.

E)Veznedar – Derneğe ait gelirleri tahsil eder, giderlerini öder, makbuzları saklar, mevzuat hükümlerince fazla mevcut parayı Yönetim kurulunun uygun göreceği Milli bir bankaya açılacak hesaba, Başkan ve Muhasibin imzası ile yatırır ve çeker.

F)Genel Sekreter – Toplantı kararlarını yazar kongre için gerekli hazırlıkları yapar, kanuni formaliteleri ikmal eder. Üye kayıt, gelen giden evrak defterleri ile bunlarla ilgili dosyaları tutar, muamelelerini takip eder. Derneğin her türlü temsil yetkisine haiz olup, yapılacak faaliyet ve organizasyonlarda yetkilidir.

G)Tanıtım, Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu – Tüzüğün amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli çalışmaları yürütür, Yönetim Kuruluna bilgi verir. Basın sözcülüğünü yapar.H)Kültür ve Spor Sorumlusu – Kütüphane, tiyatro, müzik, folklor, şiir ve benzeri kültürel faaliyetleri organize eder, çeşitli sportif aktiviteleri düzenler, alınan kararlar doğrultusunda hareket eder.

DENETLEME KURULU

MADDE 22.

Denetleme Kurulu, Genel Kurulca seçilen 3 asıl, 3 yedek üyeden oluşur. Genel Kurulu izleyen ilk hafta içinde en yaşlı üyesinin başkanlığında toplanarak Başkanını, Başkan Yardımcısını ve Sekreterini seçer. Kurul, Başkanın hazırladığı gündemi görüşmek üzere Başkanı tarafından en az iki ayda bir kez toplantıya çağrılır. Salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğuyla karar alınır. Merkezin tüm akçalı işlerini ve dernek amaçlarından çıkılmamasını denetleyerek yılda iki kez Yönetim Kuruluna gözlem raporu verir. Genel Kurula sunulacak raporu katılacak üyelere iletir. Zorunlu durumlarda Yönetim Kurulunun istediği Şubenin hesaplarını da denetler.

DİSİPLİN KURULU

MADDE 23.

Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulca seçilen 3 asıl, 3 yedek üyeden oluşur. Dernek üyelerinin tüzüğe uygun olmayan davranışlarını saptar ve Yönetim Kuruluna bildirir

YARDIMCI KURULLAR VE KOMİSYONLAR

MADDE 24.

Gerekli Görüldüğünde Yönetim Kurulu kararıyla aşağıdaki kurullar ve Komisyonlar kurulur.

A)BİLİM KURULU: Türk Dünyası, genelde Balkanlar ve özelde Bulgaristan Türklüğü konusunda bilimsel, akademik çalışmaları bulunan birikimleriyle Dernek çalışmalarına katkıları olacaklar arasından seçilecek 5 üye ile, bunların önerecekleri 5 kişinin katılmasıyla 10 üyeden oluşur. Derneğin amacı doğrultusunda yapılacak bilimsel çalışmaların ve ilgili etkinliklerin belirlenip yönlendirilmesinde Yönetim Kuruluna ve Başkanın isteği üzerine ya da kendiliğinden görüş bildirir. Süreli ve ya süresiz yayınlarda hakem görevi üstlenir. Kurul, oluşmasını izleyen bir hafta içinde Merkezde toplanarak Başkanını, Başkan Yardımcısını ve sekreterini seçer.

B)DANIŞMA KURULU: Mesleklerinde deneyim kazanmış ve sanat-kültür dallarında faaliyet gösteren üyeler arasından seçilecek 4 üye ile bunların önereceği 4 üyeden oluşan 8 kişilik bir kuruldur. Seçilmelerini izleyen bir hafta içinde Merkez de toplanarak Başkanını, Başkan Yardımcısını ve sekreterini seçer. Yönetim Kurulu ve Başkanın isteği üzerine ya da kendiliğinden, alanına giren konularda Derneği yararlandıracak görüşlerini bildirir, etkinlikleri düzenler ya da düzenletir, sanat ve spor, çalışmalarının gerçekleşmesini sağlar. Bilim ve Danışma Kurulları, Derneğin kuruluş nedenlerini ve amaçlarını göz önünde bulundurarak bu konulardaki çalışmalara katkı sağlar, destek olur ve önerileriyle Derneğin etkinliğini artırır. Kurul üyeleri Genel Kurula katılıp görüş açıklayabilirlerse de oy kullanamazlar. Çalışmalarına Merkez her tür olanağı sağlar, kararlarını Yönetim Kurulu yerine getirir. Bilim ve Danışma kurullarının üye sayıları Yönetim Kurulunca değiştirilebilir.

C)KOMİSYONLAR: Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulları, Dernek çalışmalarını yaygınlaştırıp güçlendirmek için uygun bulduğu Komisyonlar kurup kaldırabilirler. Kurulacak Komisyonlarla ilişkileri yürütecek birer Yönetim Kurulu Üyesini de belirler. Bu üyeler Komisyonların doğal başkanıdır. Seçilmelerini izleyen bir hafta içinde Komisyonlar, Yönetim Kurulu ya da Şube Yönetim Kurulu sorumlu üyesinin çağrısı üzerine toplanıp kendi üyeleri arasından Başkan, Başkan Yardımcısı ve Sekreterini seçerler. Eğitim, Gençlik, Örgütlenme, Hukuk, Kültür ve Sanat, Basın-Yayın, Doğa-Çevre, Halkla İlişkiler, ekonomi Komisyonları gibi organlar oluşturulabilir. Yardımcı Kurullarla komisyonların çalışmaları bu konudaki yönetmelikle ayrıntılı biçimde düzenlenir.

ŞUBELER

MADDE 25.

Derneğin il, ilçe ve beldelerle yurtdışında şubeleri açılabilir. Yurtdışında şube açılması, Bakanlar Kurulu’nun iznine bağlıdır.

a)Dernek Şubesinin açılması istenen yerleşim yerlerinde oturan üyelerden 10 kişinin başvurması üzerine Sekreterlikçe yararlılık konusunda yapılan incelemenin Yönetim Kurulunda olumlu karşılanması durumunda şube kurulması için Girişimci Kurul oluşturulur. Girişimci Kurul, Merkez tarafından izlenir ve denetlenir.

b)Girişimci Kurul, kendi arasında Başkanını, Başkan Yardımcısını, Sekreterini ve saymanını belirleyerek çalışmalarına başlar. Altı ay içinde ilk genel kurulunu düzenleyerek Şubenin organlarının seçimini gerçekleştirir.

c)Şube Yönetim Kurullarının, yapısı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

d)Bir üye ancak bir Şubeye üye olabilir.

e)Şube Kurulları, Merkezce üyeliği kabul edilmiş olanların tümünün katılımıyla, Genel Kurulun toplanmasıyla ilgili yöntemler örnek alınıp uygulanarak toplanır ve Şube organları olan Yönetim Kurulunu, Denetleme Kurulunu, Bölge Danışma Kurullarını ve Genel Kurul Delegelerini seçer. Her Şube üye tam sayısının %10 nispetinde delege ile Genel Merkez Genel Kuruluna katılır. Seçim sonuçları yönetim kurulunca bir hafta içinde en büyük Mülki Amirliğe bildirilir. Seçilen delegeler de en geç on beş gün içinde Genel Merkeze bildirilir. Şubeler, Merkezi örnek alarak Komisyonlar oluşturabilirler.

f)Organların, yardımcı kurulların ve komisyonların çalışmalarında Genel Merkez organlarının, yardımcı kurullarının ve komisyonlarının yöntem, koşul ve düzeni uygulanır. Şubeler, çalışmaları, önemli kararları, üyeleri, akçalı durumları hakkında altı ayda bir Merkeze rapor verirler. Genel Kurul ve Danışma Toplantılarını gerekli görürse bir ya da birkaç gözlemci bulundurabilmesi için önceden Merkeze yazıyla bildirirler. Sonuçlarını da en geç üç gün içinde tutanak özeti-kararla iletirler.

g)Şube Genel Kurullarında Genel Kurula katılmaları için belirlenen kurallara göre delege seçilir.

h)Genel Yönetim Kurulu, inceleme ve denetleme sonucu Tüzüğe aykırı, tutumları saptanan Şube organlarını üç ayı geçmemek üzere, geçici olarak görevden alıp yerine o şube üyelerinden oluşan bir kurulu görevlendirir. Soruşturma sonunda ilgili organı ya göreve geri getirir ya da kesin uzaklaştırma istemiyle Disiplin Kuruluna verir.

i)Şubelerin yurtiçinde ve yurtdışında kuruluşu, çalışmalarının il merkez şubesi ve Merkezle ilişkilerinin ayrıntıları Dernekler Yasası ile Tüzük Kuralları gözetilerek Yönetmelikle düzenlenir.

MADDE 26.

Dernek yurtdışında şube açmak veya yurtdışındaki benzer amaçlı dernek veya kuruluşlara katılmak için, Dış İşleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunun izin kararı doğrultusunda açar.

GENEL KURALLAR DERNEĞİN GELİRLERİ 

MADDE 27.

Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

a)Üyelerden alınacak giriş ödentisiyle yıllık ödenti. Üye aidatları yıllık 10.000.000 TL’dir.    

b)Yayınlarla tüm etkinliklerden sağlanacak gelirler,

c)Mal varlıklarından elde edilen gelirler,                               

d)Yürürlükteki kanunlara uygun olarak alınacak ve toplanacak bağışlar ve gelirler,

e)Devletten kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerinden alınacak yardımlar.    

f)Gereksinim dışı kalan taşınır ve taşınmazların satılmasıyla sağlanacak paralar.

g)Yapılacak, ticari ve sosyal faaliyetlerden elde edilen gelirler v.b.       

h)Dernek, dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya kuruluşlardan yardım alabilmek için önce İçişleri Bakanlığının iznini alması gerekir.

i)Dernek gelirlerinin en az %80’inin, Tüzükte belirtilen amaçlar doğrultusunda harcanması zorunludur.            

j)Şubeler brüt gelirlerinin %10’unu her yıl aralık ayında muntazaman Genel Merkeze aktarırlar.

DEFTER VE KAYITLAR

MADDE 28.

Dernek işletme hesabına göre aşağıdaki defterleri tutmak zorundadır:

1. Üye kayırt defteri               

2. Karar defteri      

3. İşletme hesabı defteri        

4. Envanter defteri

Ancak dernek gelirleri vergi usul kanununda belirttiği yıllık brüt geliri olan 64.000.000.000 TL. (Altmış dört Milyar Türk Lirası) nı aştığı taktirde, bir sonraki hesap döneminde Bilanço hesabına göre aşağıdaki defterleri tutar:

1. Üye kayırt defteri        2. Karar defteri       3. Yevmiye defteri   4. Büyük defter       5. Envanter defteri Tutar ve bu defterleri noterden tasdik edilmesi zorunludur.

SON KURALLAR TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 29.

Dernek Tüzüğü, Genel Kurul’a (Kurultay) katılanların üçte ikisinin olumlu oyuyla değiştirilir. Değişiklik, kabulden sonra yürürlüğe girer. Tüzükte açıklık bulunmayan durumlarda 2908 sayılı Dernekler Yasası ile Medeni Yasanın ilgili kuralları uygulanır.

DERNEĞİN FESHİ VE MAL BIRAKIMI

MADDE 30.

Dernek Genel Kurulu Derneğin feshine her zaman karar verebilir. Derneğin feshi Genel Kurula katılanların üçte ikisinin oyuyla mümkün olabilir. Bu durumda malların nereye bırakılacağı da fesih kararında belli edilir. Böyle bir karar alınmışsa Derneğin mal varlığı, amaç yönünden en yakın olan kuruluşa bırakılır.